Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | gebruikersvoorwaarden webhosting | Privacy Statement

Algemene voorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van 404WEB / PrograMedia, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen.

Artikel 1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
404WEB / PrograMedia: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van 404WEB / PrograMedia.
Product: alle werkzaamheden, diensten, resultaten daarvan of goederen, die voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere handeling van of met 404WEB / PrograMedia.
Levering: de verrichting van werkzaamheden of diensten c.q. de (deel)levering van goederen, die voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere handeling van of met 404WEB / PrograMedia.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden


- 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen 404WEB / PrograMedia en opdrachtgever. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. Opdrachtgever aanvaardt tevens de licentievoorwaarden behorend bij software.
- 2. De opdracht van opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk met 404WEB / PrograMedia is overeengekomen.
- 3. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een als geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien.
- 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 404WEB / PrograMedia aanvaardt slechts de toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever, voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen; deze vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes


- 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Aanbiedingen en offertes zijn slechts rechtsgeldig, indien door een vertegenwoordigingsbevoegde namens 404WEB / PrograMedia ondertekend.
- 2. Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven bij een aanbieding of offerte, geldt als termijn 30 dagen na de datum waarop de aanbieding of offerte is uitgebracht, tenzij binnen die termijn een nieuwe aanbieding of offerte wordt uitgebracht.
- 3. Opdrachtgever dient gevraagde informatie op eerste verzoek aan 404WEB / PrograMedia te verstrekken, alsmede uit eigen beweging overige voor de aanbieding of offerte relevante informatie.
- 4. Opgaven, beschrijvingen en overige informatie met betrekking tot (de functionaliteit en eigenschappen van) producten van haar of van derden, die 404WEB / PrograMedia verstrekt of waarnaar zij verwijst, hebben slechts een indicatieve strekking.
- 5. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de bevoegde autoriteiten opgelegde heffingen alsmede reis- en verblijfkosten. Indien 404WEB / PrograMedia in een aanbieding meerdere producten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.
- 6. Het doen van een aanbieding of offerte verplicht 404WEB / PrograMedia niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. Indien de aanbieding of offerte van 404WEB / PrograMedia niet wordt aanvaard en er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, is het niet geoorloofd derden de in de aanbieding of offerte opgenomen informatie te laten gebruiken.

Artikel 4. Overeenkomsten


- 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de door 404WEB / PrograMedia en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door 404WEB / PrograMedia retour is ontvangen. Indien opdrachtgever verzuimt de opdrachtbevestiging retour te zenden maar wel toestaat dat 404WEB / PrograMedia een aanvang met de werkzaamheden maakt, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als overeengekomen. Bij leveringen waarvoor gezien hun aard of beperkte omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
- 2. Afspraken met of toezeggingen van ondergeschikten van 404WEB / PrograMedia binden deze laatste niet, voor zover ze door 404WEB / PrograMedia niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
- 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maximaal een jaar, tenzij uit de inhoud, aard of strekking ervan anders voortvloeit. Opzegging kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven.
- 4. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, wordt deze na afloop van die termijn met dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden verlengd.
- 5. Indien niet van voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever blijkt, zulks uitsluitend ter beoordeling van 404WEB / PrograMedia, heeft 404WEB / PrograMedia het recht onmiddellijk een bankgarantie te verlangen tot zekerheid van de nakoming van alle verplichtingen van opdrachtgever jegens 404WEB / PrograMedia.
- 6. Opdrachtgever zal geen rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de met 404WEB / PrograMedia gesloten overeenkomst aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 404WEB / PrograMedia.
- 7. Wijzigingen in zijn gegevens dient opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan 404WEB / PrograMedia mede te delen. Kennisgevingen door 404WEB / PrograMedia aan opdrachtgever geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij 404WEB / PrograMedia bekende adres.
- 8. Indien opdrachtgever dit wenst, zal 404WEB / PrograMedia zich inspannen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, door overeenkomsten te sluiten of andere rechtshandelingen te verrichten met derden die een vergelijkbaar (deel van het) product kunnen bieden. 404WEB / PrograMedia garandeert niet dat hetgeen tussen opdrachtgever en haar is overeengekomen, onveranderd tussen opdrachtgever en de derde van toepassing zal zijn. Indien niet een dergelijke rechtshandeling is verricht, is 404WEB / PrograMedia niet aansprakelijk voor schade die uit opzegging, het beëindigen van haar bedrijf of beëindiging van haar werkzaamheden voortvloeit.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht


- 1. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de opdracht zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk met 404WEB / PrograMedia zijn overeengekomen, of schriftelijk door 404WEB / PrograMedia zijn bevestigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging, door opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.
- 2. Door opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan 404WEB / PrograMedia ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever. 404WEB / PrograMedia behoudt zich het recht voor om verlangde wijzigingen te weigeren.
- 3. Indien als gevolg van deze aanvullende afspraken of wijzigingen voor 404WEB / PrograMedia hogere kosten of meer werkzaamheden ontstaan, worden deze opdrachtgever extra in rekening gebracht. Aanvullende afspraken of wijzigingen die vermindering van kosten of werkzaamheden tot gevolg hebben, geven aanleiding tot betaling van een lager bedrag dan was overeengekomen.
- 4. 404WEB / PrograMedia kan onder meer meerwerk verrichten en in rekening brengen, indien het verrichten ervan valt binnen haar zorgplicht, noodzakelijk of wenselijk is naar inzicht van 404WEB / PrograMedia of voortvloeit uit een gedraging van opdrachtgever.
- 5. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de daarvóór overeengekomen levertijd door 404WEB / PrograMedia wordt overschreden, welke termijnoverschrijding geheel voor rekening en risico komt van opdrachtgever.

Artikel 6. Prijswijzigingen


- 1. 404WEB / PrograMedia is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer de kosten van materialen, producten van toeleveranciers of diensten die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt stijgen, dan wel indien zich overige (al dan niet voorzienbare) omstandigheden voordoen die een stijging van de kosten voor het te leveren product veroorzaken.
- 2. Indien is bepaald dat opdrachtgever werkzaamheden verricht of materialen of gegevens ter beschikking stelt en opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is 404WEB / PrograMedia gerechtigd de kosten verbonden aan het zelf verrichten van die werkzaamheden of voorzien in die materialen aan opdrachtgever door te berekenen, onverminderd de 404WEB / PrograMedia verder toekomende rechten.
- 3. Indien ten gevolge van de door 404WEB / PrograMedia te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever kosten worden gemaakt, blijven deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectuele eigendom


- 1. 404WEB / PrograMedia behoudt zich de rechten van intellectuele eigendom voor op alle (onderdelen van) producten, ontwerpen, afbeeldingen, bestanden, programma’s, broncodes, namen of andere materialen en gegevens. Openbaar maken, wijzigen of verveelvoudigen is niet toegestaan. Kopiëren is slechts toegestaan voor backupdoeleinden. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het overeengekomen gebruik van het product. Software wordt in licentie aan opdrachtgever verstrekt.
- 2. Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling door opdrachtgever, dan wel personen of ondernemingen welke op enigerlei wijze direct of indirect gelieerd zijn aan opdrachtgever, is opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van de door 404WEB / PrograMedia gehanteerde prijs per overtreding en € 1000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 404WEB / PrograMedia om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
- 3. 404WEB / PrograMedia is gerechtigd (afbeeldingen van) producten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie en haar naam op of bij het product te vermelden of te verwijderen. Opdrachtgever zal aanduidingen van 404WEB / PrograMedia of haar leveranciers betreffende handelsnamen, auteursrechten, merken of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8. Uitvoering van de opdracht en levering


- 1. 404WEB / PrograMedia bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de opdracht wordt uitgevoerd.
- 2. Opdrachtgever voorziet 404WEB / PrograMedia op eerste verzoek tijdig van adequate gegevens of materialen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens of materialen juist, deugdelijk en volledig zijn, alsmede dat hij gerechtigd is deze te verstrekken ten behoeve van de opdracht. Indien opdrachtgever gegevens verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat opdrachtgever ervoor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de dan geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik ervan door 404WEB / PrograMedia eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart 404WEB / PrograMedia voor aanspraken van derden ter zake. Na het voltooien van de opdracht heeft 404WEB / PrograMedia geen bewaarplicht met betrekking tot gegevens en materialen.
- 3. Aan opdrachtgever voor (een deel van) de duur van de overeenkomst ter beschikking te stellen goederen, of door opdrachtgever aan 404WEB / PrograMedia ter beschikking te stellen goederen, zijn vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan 404WEB / PrograMedia voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze adequaat te verzekeren. De zaken kunnen door of in opdracht van 404WEB / PrograMedia worden geïnspecteerd. Eventuele beschadiging of ontvreemding is voor rekening en risico van opdrachtgever. De goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van 404WEB / PrograMedia en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
- 4. De aan opdrachtgever te leveren producten zijn voor risico van opdrachtgever vanaf terbeschikkingstelling aan 404WEB / PrograMedia. Verzending en transport geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat producten voor risico van opdrachtgever zijn vanaf de levering aan opdrachtgever, zijn de producten tevens voor risico van opdrachtgever van het ogenblik af, waarop opdrachtgever nalaat een handeling te verrichten waarmede hij aan de levering moet medewerken.
- 5. Indien opdrachtgever – al dan niet tijdelijk – nalaat aan de ongehinderde uitvoering van de overeenkomst of de levering mede te werken, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan 404WEB / PrograMedia te vergoeden. Daarenboven is 404WEB / PrograMedia gerechtigd de producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd de 404WEB / PrograMedia verder toekomende rechten.
- 6. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever 404WEB / PrograMedia dus schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij een redelijke termijn voor nakoming stelt.
- 7. Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 11, kan overschrijding van de levertijd nimmer aanspraak geven op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of indien hem om gegevens of materialen is verzocht, gaat de leveringstermijn niet eerder in dan wanneer de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de gegevens of materialen correct ter beschikking zijn gesteld.
- 8. Voor zover is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en opdrachtgever aan 404WEB / PrograMedia tevoren schriftelijk en uitdrukkelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, is opdrachtgever gerechtigd, om na ommekomst van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst te ontbinden, mits 404WEB / PrograMedia terzake in verzuim is. Opdrachtgever zal 404WEB / PrograMedia onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van zijn beroep op ontbinding.
- 9. 404WEB / PrograMedia is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Annulering of uitstel


- 1. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of de te leveren producten weigert af te nemen, is hij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan 404WEB / PrograMedia te vergoeden, onverminderd 404WEB / PrograMedia verder toekomende rechten. Voorts zal opdrachtgever 404WEB / PrograMedia vergoeding verschuldigd zijn van de door 404WEB / PrograMedia verrichte werkzaamheden, een en ander conform de tussen partijen gemaakte prijsafspraken.
- 2. Indien opdrachtgever de opdracht uitstelt, is hij verplicht 50% van de orderwaarde van de betreffende levering vooruit te betalen en wettelijke rente over het restbedrag te betalen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen betalingsdatum, onverminderd 404WEB / PrograMedia verder toekomende rechten.
- 3. Opdrachtgever vrijwaart 404WEB / PrograMedia voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of uitstel van de opdracht of weigering van de producten.

Artikel 10.Controle en reclames


- 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na levering het product grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient opdrachtgever 404WEB / PrograMedia hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze in kennisstelling bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip waarop en de plaats waar het gebrek is geconstateerd, aard en ernst van het geconstateerde gebrek en een redelijke termijn waarbinnen 404WEB / PrograMedia het geconstateerde gebrek dient te herstellen. Indien opdrachtgever 404WEB / PrograMedia niet binnen 21 dagen na levering wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd in te stemmen en vervalt het recht op het indienen van reclames. Reclames worden niet meer in behandeling genomen indien opdrachtgever tot be- of verwerking of doorlevering is overgegaan. Opdrachtgever ontvangt vóór de levering van software een demoversie. Opdrachtgever wordt geacht met de staat waarin software wordt geleverd in te stemmen en heeft geen garantie of recht op het indienen van reclames.
- 2. 404WEB / PrograMedia dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 404WEB / PrograMedia garandeert niet, dat de functionaliteit en eigenschappen van het product op verschillende browsers of computerconfiguraties dezelfde zijn. Als gebrek wordt uitsluitend aangemerkt het niet voldoen van het product aan de bij 404WEB / PrograMedia ten aanzien van dat product geldende specificaties. Indien de reclame naar het oordeel van 404WEB / PrograMedia terecht is, zal 404WEB / PrograMedia te harer keuze hetzij het gebrek herstellen, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product. 404WEB / PrograMedia is niet tot enige verdere schade- of kostenvergoeding verplicht. Indien 404WEB / PrograMedia producten van derden betrekt, waarna deze worden doorgeleverd aan of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, gelden de eventueel verdergaande (exoneratie)bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, functionaliteit en hoedanigheid van deze producten ook jegens opdrachtgever. 404WEB / PrograMedia geeft geen garantie op software; opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de staat waarin software wordt geleverd en heeft geen recht op het indienen van reclames terzake.
- 3. Opdrachtgever heeft geen recht om te reclameren indien hij enige verplichting uit de overeenkomst met 404WEB / PrograMedia niet of niet behoorlijk nakomt. Reclames geven opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden of tijdige betaling geheel of gedeeltelijk na te laten, tenzij dit evident onredelijk zou zijn.
- 4. De eigenschappen en functionaliteit van producten van 404WEB / PrograMedia zijn mede afhankelijk van de kwaliteit van hetgeen ten behoeve van de opdracht door opdrachtgever wordt aangeleverd. Opdrachtgever heeft geen recht om te reclameren indien zijn reclame een gebrek betreft dat het resultaat is van door hem aangeleverd materiaal.
- 5. De eigenschappen en functionaliteit van de producten van 404WEB / PrograMedia zijn mede afhankelijk van de hoedanigheid van het gebruikte computersysteem. Opdrachtgever heeft geen recht om te reclameren indien de reclame betrekking heeft op een gebrek dat het resultaat is van een eigenschap van het door hem gehanteerde systeem. Het gebrek dient reproduceerbaar te zijn op andere systemen die voldoen aan de door 404WEB / PrograMedia genoemde systeemeisen, om de reclame in behandeling te kunnen nemen.
- 6. Reclames met betrekking tot de factuur of een automatisch geïncasseerd bedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na verzending van de factuur of de datum van automatische incasso te worden ingediend. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing, tenzij anders volgt uit de aard of strekking van dat lid.

Artikel 11. Aansprakelijkheid


- 1. Zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van 404WEB / PrograMedia is beperkt tot de schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 404WEB / PrograMedia.
- 2. 404WEB / PrograMedia is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) (doorgeleverde) producten door opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart 404WEB / PrograMedia voor aanspraken van derden te dier zake.
- 3. 404WEB / PrograMedia is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen. Opdrachtgever vrijwaart zowel 404WEB / PrograMedia als onder deze bepaling bedoelde (rechts) personen voor aanspraken van derden.
- 4. 404WEB / PrograMedia is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
- 5. Met inachtneming van het in de voorgaande leden 1 tot en met 4 bepaalde reikt de aansprakelijkheid van 404WEB / PrograMedia nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de betreffende levering, terwijl de aansprakelijkheid van 404WEB / PrograMedia voorts nimmer verder reikt dan het bedrag van de uitkering waarop de door 404WEB / PrograMedia afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.
- 6. Opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen om schade aan gegevens en programma’s te voorkomen, bijvoorbeeld door beveiliging en het maken van back-ups. Aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of inbreuk op gegevens en programma’s bij het verrichten van werkzaamheden door 404WEB / PrograMedia is uitgesloten. Indien opdrachtgever gegevens of programmatuur aan 404WEB / PrograMedia verstrekt in het kader van een overeenkomst, dient opdrachtgever een reservekopie hiervan te behouden. 404WEB / PrograMedia is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ontbreken van een kopie als hiervoor bedoeld. Voordat opdrachtgever gegevens of programmatuur aan 404WEB / PrograMedia verstrekt dient hij deze te controleren op afwezigheid van computervirussen door middel van de meest recente virusscanner. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit infectie met een virus.
- 7. In de bedingen in bovenstaande artikelleden wordt de aansprakelijkheid van 404WEB / PrograMedia uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud


- 1. Totdat alle vorderingen die 404WEB / PrograMedia heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn betaald, blijven de door 404WEB / PrograMedia geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van 404WEB / PrograMedia. Ingeval van enige beschadiging komen 404WEB / PrograMedia de rechten toe op eventuele schadevergoeding door verzekeraars. Voor zover er is overeengekomen dat bepaalde rechten door 404WEB / PrograMedia zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen volledig worden voldaan.
- 2. Opdrachtgever is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van 404WEB / PrograMedia op deze producten pandrechten of andere zekerheidsrechten te vestigen of anderszins daden van beschikking met betrekking tot de geleverde producten te verrichten, totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Mocht blijken dat opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan wordt het door hem verschuldigde onmiddellijk opeisbaar.
- 3. Ingeval opdrachtgever een verplichting uit een met 404WEB / PrograMedia gesloten overeenkomst niet nakomt, of gerede vrees bestaat dat deze de verplichting niet zal nakomen, is 404WEB / PrograMedia zonder ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te nemen, terwijl opdrachtgever verplicht is de producten alsdan op eerste verzoek franco aan 404WEB / PrograMedia te retourneren, onverminderd 404WEB / PrograMedia verder toekomende rechten. Een digitaal product kan van het systeem of van het internet worden gehaald.
- 4. Opdrachtgever is verplicht 404WEB / PrograMedia terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13. Toerekenbare tekortkoming en overmacht


- 1. Indien opdrachtgever geheel of gedeeltelijk toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de uit enige met 404WEB / PrograMedia gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsmede indien opdrachtgever failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel indien daartoe een verzoek is ingediend, of indien er sprake is van stillegging of liquidatie van diens bedrijf, met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd, (wanneer opdrachtgever een natuurlijke persoon is) hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
- 2. 404WEB / PrograMedia zal alsdan gerechtigd zijn de overeenkomst(-en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering ervan op te schorten. 404WEB / PrograMedia zal gerechtigd zijn van opdrachtgever betaling te vorderen van ontstane schade, daaronder begrepen de door 404WEB / PrograMedia gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart 404WEB / PrograMedia voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding.
- 3. Ingeval van verhindering tot of belemmering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is 404WEB / PrograMedia gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien periodiek uit te voeren werkzaamheden door overmacht gedurende een periode niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, vindt er geen korting plaats op de voor die periode overeengekomen totaalprijs. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 3 maanden is elke partij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zulks dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
- 4. Als overmacht worden onder meer beschouwd alle storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt of nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van 404WEB / PrograMedia kan worden gevergd, zoals belemmeringen door derden, werkstakingen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van medewerkers, financiële moeilijkheden, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, het niet (tijdig) verkrijgen van vergunningen, geen of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, overbezetting van inbelpunten, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur, hackers, computervirussen en in het algemeen omstandigheden en gebeurtenissen die buiten de controle of de zeggenschap van 404WEB / PrograMedia vallen. Onder overmacht wordt voorts verstaan de situatie dat 404WEB / PrograMedia geen gebruik kan of mag maken van haar producten of hulpmiddelen, als gevolg van een in of buiten rechte vastgestelde inbreuk op enig recht ter zake van intellectuele eigendom.
- 5. 404WEB / PrograMedia is gerechtigd betaling te ontvangen van producten die zijn geleverd en kosten die zijn gemaakt voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst voordat haar van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
- 6. 404WEB / PrograMedia heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 14. Betaling


- 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
- 2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige aftrek of verrekening, ten kantore van 404WEB / PrograMedia of op een door 404WEB / PrograMedia aan te wijzen rekening.
- 3. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van 404WEB / PrograMedia genoegzame (aanvullende) zekerheid te verschaffen ter voldoening van al hetgeen opdrachtgever aan 404WEB / PrograMedia verschuldigd is of zal zijn, of om voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling zorg te dragen. Beide geschieden in de door 404WEB / PrograMedia gekozen vorm. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is 404WEB / PrograMedia bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
- 4. Indien betaling niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 404WEB / PrograMedia is gerechtigd, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Zodra de vervaldag met meer dan 14 dagen is overschreden, is daarenboven een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde. Met elke 14 dagen waarmee de periode van termijnoverschrijding toeneemt, is de boete steeds weer verschuldigd en wordt het percentage van deze boete verdubbeld.
- 5. Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever aan 404WEB / PrograMedia verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin 404WEB / PrograMedia zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 150,-.
- 6. Betalingen van opdrachtgever aan 404WEB / PrograMedia strekken in de eerste plaats tot mindering van door 404WEB / PrograMedia gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daarna tot mindering van aangekweekte rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom, waarbij in het geval opdrachtgever meerdere facturen van 404WEB / PrograMedia onbetaald heeft gelaten betalingen in eerste plaats strekken tot mindering van de jongste factuur.
- 7. Indien opdrachtgever behoort tot een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW, is 404WEB / PrograMedia gerechtigd betalingen, ontvangen van opdrachtgever, in mindering te laten strekken op datgene wat 404WEB / PrograMedia – uit welken hoofde dan ook – te vorderen heeft van rechtspersonen of vennootschappen welke tot deze groep behoren en daarbij vindt het bepaalde in het vorige lid overeenkomstige toepassing.
- 8. Indien 404WEB / PrograMedia na acceptatie van reclames aan opdrachtgever een billijke schadevergoeding betaalt, wordt het bedrag van deze schadevergoeding overeenkomstig de leden 6 en 7 van dit artikel in mindering gebracht op de vordering van 404WEB / PrograMedia op opdrachtgever c.q. de groep waar opdrachtgever toe behoort.

Artikel 15. Geheimhouding en personeel


- 1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent vertrouwelijke informatie die hij over de onderneming of activiteiten van 404WEB / PrograMedia ontvangt en legt deze verplichting tevens op aan werknemers en door hem ingeschakelde derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na het eindigen van de betrekkingen tussen 404WEB / PrograMedia en opdrachtgever.
- 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan zolang de betrekking met 404WEB / PrograMedia voortduurt, alsmede binnen een jaar na afloop daarvan, werknemers van 404WEB / PrograMedia in dienst te nemen dan wel op andere wijze voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 404WEB / PrograMedia. Onder werknemers van 404WEB / PrograMedia worden in dit verband mede verstaan personen die niet langer dan een jaar geleden bij haar in dienst waren. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, verbeurt opdrachtgever aan 404WEB / PrograMedia een boete van € 500,- per arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft dan wel nog voortduurt.

Artikel 16. Geschillen en bewijslast


- 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de betrekkingen tussen 404WEB / PrograMedia en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen, zulks onverminderd de bevoegdheid van 404WEB / PrograMedia opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever. Deze bepaling geldt eveneens bij internationale betrekkingen tussen 404WEB / PrograMedia en opdrachtgever. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van 404WEB / PrograMedia.
- 2. Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de producten, waarop een klacht betrekking heeft of waar aanspraken van derden betrekking op hebben, dezelfde zijn als die welke door 404WEB / PrograMedia zijn geleverd. Opdrachtgever dient eveneens aan te tonen dat het product niet is gewijzigd.
- 3. In de betrekkingen tussen 404WEB / PrograMedia en opdrachtgever heeft (een uittreksel uit) de schriftelijke of elektronische administratie van 404WEB / PrograMedia dwingende bewijskracht, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.
- 4. Alle betrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag en enige andere (toekomstige) internationale regeling waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
- 5. Indien een geschil ontstaat omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden, geldt de in de Nederlandse taal gestelde versie daarvan als authentiek.
- 6. Iedere rechtsvordering van opdrachtgever vervalt na verloop van één jaar nadat het vorderingsrecht voor opdrachtgever is ontstaan, voor zover op grond van enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen kortere vervaltermijn geldt.

404WEB / PrograMedia, 6 oktober 2003