Gebruikersvoorwaarden webhosting

Algemene voorwaarden | gebruikersvoorwaarden webhosting | Privacy Statement

Gebruikersvoorwaarden webhosting404web heeft een inspanningsverplichting om de levering van de webhosting zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming van de beschikbare technische middelen.

Na levering gaan risico en eigendom van het product over op de klant, onder voorwaarde dat de factuur van 404web volledig is betaald. Zolang niet volledig is betaald, behoudt 404web zich het recht voor om de site offline te zetten. Indien er twijfel bij 404web is over de betalingscapaciteit van de klant, kan 404web de site offline laten totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

404web behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte webhosting buiten gebruik te stellen wanneer deze klant handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden. In dat geval blijft de klant gehouden aan zijn betalingsverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.

De klant zal de systemen van 404web niet beschadigen en start geen processen/programma's (cron jobs) waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan 404web of derden, veroorzaakt door handelen in strijd hiermee kan door 404web op de desbetreffende klant worden verhaald.

Het is niet toegestaan de verbindingen en systemen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant dit rechtvaardigt heeft 404web het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling deze overeenkomst te beeindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.

Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen.

Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van 404web gebruik te laten maken.

404web is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de 404web systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen. Ook is 404web gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de log in-procedure. Voor schade als gevolg hiervan is 404web niet aansprakelijk.

404web is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een klant – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard ook bij overmacht, niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn webhosting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

404web is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door de in artikel 11 genoemde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart 404web tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. 404web is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. 404web is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen worden geplaatst.

Door het opdracht geven tot verhuizing van een domeinnaam en het verstrekken van een token, verklaart de klant eigenaar te zijn van de domeinnaam. Bij een verhuizing onder valse voorwendselen van de klant (de klant blijkt niet eigenaar te zijn) is 404web niet aansprakelijk voor de door de klant veroorzaakte eventuele geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, zoals het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die hij in verband daarmee kan veroorzaken. 404web zal gegevens aan belanghebbenden verstrekken ten behoeve van opsporing indien nodig.

Het is de klant niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming de beschikbaar gestelde serverruimte voor andere toepassingen te gebruiken dan het hosten van een website en gebruik van e-mail. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is 404web bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de 404web Services diensten informatie te verwijderen

Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.